top of page

מחלקת מיסים

  1. ניהול דיוני שומות באגפיה השונים של רשות המיסים (מס הכנסה ומע"מ).

  2. הגשה וייצוג בהשגות לרשות המיסים על שומות לפי מיטב השפיטה במס הכנסה, מע"מ, בכל פקידי השומה או תחנות המע"מ לפי הרלוונטיות.

  3. הגשה וייצוג בערעורי מס לבית המשפט המחוזי על צווים (שומות) בתחום האזרחי, לרבות סוגיות מורכבות ועתירות מס בסכומים גדולים ומשמעותיים בכל בתי המשפט בארץ.

  4. ייצוג בהליכי ניהול ספרים כגון: הליכי שימוע וערעורים לוועדה לקבילות פנקסים ו/או לבית המשפט המחוזי בהתאם לעניין ולרלוונטיות.

  5. מתן חוות דעת משפטיות לתכנוני מס מורכבים במטרה לתכנן את המס בכדי להביא לחיסכון במס על פי הדין הקיים.

  6. ייצוג וליווי בתחום העבירות הכלכליות (בפן הפלילי) למול מחלקות החקירות של רשות המיסים ואף ייצוג בחשד לעבירות הלבנת הון כאשר עבירות המקור הינן לפי דיני המס השונים (מס הכנסה/מע"מ/מיסוי מקרקעין).

bottom of page