top of page
חיפוש

החוק לצמצום השימוש במזומןהחוק לצמצום השימוש במזומן

שלב נוסף בחוק לצמצום השימוש במזומן – ההגבלות על שימוש בשיקים

ב 1.7.2019 נכנסו לתוקף ההגבלות בנוגע לפירעון שיקים על ידי הבנקים


עיקרי החוק:
v בין אנשים פרטיים אסור לתת/לקבל שיק פתוח שסכומו מעל 5,000.
v אסור לעוסק לתת/לקבל שיק פתוח בכל סכום.
v אסור לאדם פרטי לתת לעוסק שיק פתוח בכל סכום.
v אין להסב שיק מבלי לציין בגב השיק את שמות המסב* והנסב**, מספר תעודת הזהות של המסב וחתימות.

החוק קובע כי הבנקים, בנק הדואר ובעלי רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי לא יפרעו שיקים כאשר מתקיים אחד התנאים הבאים:

1. שם הנפרע אינו נקוב בשיק.

2. שיק שמוסב יותר מפעם אחת וסכומו עולה על 10,000 ₪ (למעט החריגים המופיעים בחוק).

לפרטים נוספים: https://www.boi.org.il/he/PaymentSystem/Pages/reduction-cash.aspx


* מסב- מי שקיבל שיק ומעביר אותו לאחר (פרטי או עוסק).

** נסב – מי שקיבל את השיק ממסב.

3 צפיות0 תגובות
bottom of page