top of page
חיפוש
  • eran42

חוק צמצום השימוש במזומן

חוק צמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018 (להלן: "החוק") פורסם ברשומות ביום 18 במרס 2018 ונכנס לתוקף ביום 1 לינואר 2019.

חוק צמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018 (להלן: "החוק") פורסם ברשומות ביום 18 במרס 2018 ונכנס לתוקף ביום 1 לינואר 2019.

מטרת החוק היא לקבוע הגבלות על השימוש במזומן ובשיקים סחירים, במטרה לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, והלבנת הון ומימון טרור.

החוק מגביל את העסקאות לגביהן ניתן להעביר תשלום במזומן לעסקאות בהן מחיר העסקה, כהגדרתו בחוק, הוא:

  1. 11,000 ₪, כאשר נותן או מקבל התשלום הינו עוסק;

  2. 50,000 ₪, כאשר שני הצדדים לעסקה אינם עוסקים;

  3. 55,000 ₪, כאשר אחד הצדדים לעסקה הוא תייר;

  4. 11,000 ₪, לגבי קבלה או תשלום במזומן של שכר עבודה, תרומה, או הלוואה , למעט הלוואה שנותן גוף פיננסי מפוקח;

  5. 50,000 ₪ לגבי קבלה או תשלום במזומן של מתנה.

  6. עורכי דין ורואי חשבון לא יקבלו סכום במזומן, מעבר לסכומים הנקובים לעיל, כאשר הם נותנים שירות עסקי ללקוח, כהגדרתו בסעיף 8ב לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000.

החוק קובע גם הגבלות על השימוש בשיקים ובהיסבם, הכוללות בין היתר:

  1. איסור על הסבת שיק או על קבלת שיק מוסב בלי שפרטי המסב נקובים על השיק ("שיק פתוח" או שיק "מוסב על החלק") כאשר מוסר השיק או מקבל השיק הוא עוסק;

  2. איסור כאמור בשיק העולה על 5,000 ₪ כאשר מוסר ומקבל השיק אינם עוסק;

  3. לבנק יהיה אסור לפרוע שיק ללא ששם הנפרע נקוב בו, או שיק מוסב שעולה על 10,000 ₪ אם הוא הוסב יותר מפעם אחת (או פעמיים אם ההיסב השני הוא לגוף פיננסי מפוקח), או אם לא נקובים בו שמות המסב והנסב ומספר הזהות של המסב.

בנוסף, החוק קובע חובה על עוסקים לתעד את אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם תשלום או קיבל תקבול וכן מטיל חובה על כל מי שרוכש זכויות במקרקעין לכלול בהצהרה המוגשת לפי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין פרטים לעניין אמצעי התשלום שבו ניתנה התמורה.

לחוק גם חריגים מעטים, בעיקרם לגופים פיננסיים מבוקרים והמדינה.

לייעוץ ובחינת העמידה בהוראות החוק בקשר לחוק זה, ניתן לפנות למשרדנו העוסק בתחום דיני המס והלבנת הון, המונה יוצאי רשות המסים, לפי אחד מדרכי הקשר הבאים:

טלפון: 077-4014215 מייל: moshe@rbmp.co.il נייד: 050-6246085 (גם בוואצאפ).

קישור לנוסח המלא של החוק: https://www.nevo.co.il/law_word/Law14/law-2710.pdf


0 צפיות0 תגובות
bottom of page