top of page
חיפוש

עצור פס"ד לפניך!


בעלי מקצועות חופשיים (עו"ד/רו"ח/יוע"מ וכו') ראו הוזהרתם!!!


בעל מקצוע הפועל כיחיד וצפוי לקבל תמורות עסקיות גבוהות, ייעשה בחוכמה אם יערוך תכנון מס לצורך הפחתת המס בגין התמורות הצפויות, באופן לגיטימי. אך יש לזכור כי תכנון מס שאין לו טעם מסחרי ויתרון כלכלי, עלול להיחשב כמערך של פעולות מלאכותיות שפקיד השומה יוכל להתעלם ממנו.


כך בעניין עורכי הדין בועז ושרגא בירן ואחרים, (ע"מ 56990-03-16, דיויד אמיד, מאיר פורגס בועז ושרגא בירן נ' פקיד שומה ירושלים 1, ניתן ביום 3.1.2021).


בית המשפט ציין, כי עומדת לפקיד השומה הזכות להעלות בשלב ההשגה טענות נוספות מאלו שהעלה בשלב א' ואף לשנות את עמדתו לא רק בשל נתונים חדשים שהתגלו, אלא גם אם הייתה טעות בשלב א' בפירוש הדין או ביחס לפרשנות הנתונים שהוצגו, וזאת במטרה להגיע למס אמת.


ללמדנו, כי תכנון מס נכון ולגיטימי חייב להיות נובע מטעם מסחרי ממשי, לרבות, הרצון להתאגד כחברה לצורך הגנה על בעל המקצוע העומד לקבל תמורות גבוהות, אשר פעמים רבות יש גם סיכון בצידן.


מוצע לערוך את תכנון מס מוקדם ככל האפשר ולהיוועץ עם עו"ד המומחה בתחום.


עו"ד ורו"ח משה פרץ: https://greenbook.co.il/card/1423/7207


מדובר היה בשותפות משרד עורכי הדין אשר עמדה לקבל שכר טרחה גבוה בגין מתן שירות משפטי והעבירה את הזכויות לשכר הטרחה לחברות של עורכי הדין, כדי לשלם בגינם רק מס חברות.


סוכם כי שכר הטרחה ישולם בדרך של הקצאת מניות החברה בשיעור 6% ממניות החברה, כאשר השותפות תנפיק חשבונית מס לחברה. בפועל המניות לא הונפקו למערערים, אלא לחברת נאמנות- בירן נאמנויות, כאשר הנהנים הם לא המערערים, אלא ארבע חברות החזקה של כל אחד מהמערערים.


בנוסף, טען פקיד השומה, כי יש לייחס את הדיבידנד שהתקבל בידי חברות ההחזקה כהכנסה בידי המערערים החייבת במס. פקיד השומה הוציא למערערים צווים בהן ייחס את ההכנסה מדיבידנד שקיבלו חברות ההחזקה כהכנסה של המערערים בטענה של "עסקה מלאכותית".


לטענת פקיד השומה, שורת הפעולות המשפטיות והחשבונאיות שביצעו המערערים נעדרות ממשות בעולם המעשה ויצרה להם יש מאין בדמות יצירת יתרת זכות בחברות ההחזקה, והמערערים לא הביאו כל טעם מסחרי להעברת המניות מהיחידים לחברות.


בית המשפט סקר את מבחני העזר לשם בחינת מלאכותיות של עסקאות, קיומו ואמינותו של טעם מסחרי, מבחן התוכן הכלכלי, והסיכון (ראה ע"א 08/2965 סגנון שירותי תקשוב בע"מ נ' פקיד שומה פ"ת, ניתן 21.6.2011). בית המשפט קבע, כי תכנון המס של המערערים לא היה חיובי או ניטרלי כי אם שלילי, זאת לאור מכלול הפעולות שבוצעו - המחאת הזכות לקבלת שכר הטרחה, העברה בנאמנות לחברות ההחזקה, רישום יתרת זכות למערערים נטילת הלוואה לתשלום מס על ידי חברת הנאמנות והקטנת יתרות הזכות. כל זאת כאשר מי שהיה זכאי לשכר הטרחה הם היחידים בלבד.

המחאת המניות מהיחידים לחברות היא שיצרה יתרון מס, שלא היה נוצר אם המניות היו מתקבלות בידי היחידים בדרך של הקצאה. זאת, כאשר היחידים לא פעלו בעבר במתן שירותים באמצעות חברות שבבעלותן.


לקריאת פסק הדין המלא: https://ahec-tax.co.il/wp-content/uploads/2021/01/56990-03-16.pdf

36 צפיות0 תגובות
bottom of page